Културен обмен и мостове между различните народи

Сред множеството културни проекти, имат възможност да участват различни организации, които биват насърчавани от трансграничното сътрудничество с помощта на културни дейности и различни видове изкуства.

Направлението има за цел да помогне на различните организации, сред, които музеи, театри, центрове, университети, професионални асоциации, културни институти и публични органи, всички те участващи в програмата, с цел да си сътрудничат и взаимодействат, като едновременно разширяват културния и художествен обхват, задминавайки всякакви граници на различните народи.

Каква е целта на програмата?

Като главна цел, програмата има да помогне на общоевропейското гражданство като популяризира културното сътрудничество в страните в Европа. На база акцентиране над общи културни ценности, богато културно разнообразие и наследство на различните европейски народи.

Какви са основните приоритети?
Continue reading Културен обмен и мостове между различните народи

Културата от миналото до днес, в различните разбирания и възприятия

Какво представлява културата в двадесет и първи век и какво място й се отрежда на фона на цялата световна картина.

По право наименованието Култура произхожда от латински и се дефинира като оценяване и разбирания за човешка дейност.

Още в миналото велики знайни и незнайни личности са давали определение и са откроявали различните дефиниции за култура между народите. Днес културният обмен между народите все така силно и явно продължава да вълнува обществата.

Сред многобройните, над 200 дефиниции за култура и културен обмен, изпъкват като водещи три от тях.

Културата се оприличава като вид изтънчен вкус, в сферата на хуманитарните науки и изящни изкуства. Днес е позната и като висока култура.

Освен с тази своя слава културата между народите се слави и като цялостен модел на човешко познание, поведение и вярвания, а самият той от своя страна зависи от способността за подреденост и организация по време на мислене, както и социалното образование.
Continue reading Културата от миналото до днес, в различните разбирания и възприятия

Културен обмен

Тук ще се разгледат мостовете между културите и културните обмени. Интересни материали за връзката между народите.