Културата от миналото до днес, в различните разбирания и възприятия

Какво представлява културата в двадесет и първи век и какво място й се отрежда на фона на цялата световна картина.

По право наименованието Култура произхожда от латински и се дефинира като оценяване и разбирания за човешка дейност.

Още в миналото велики знайни и незнайни личности са давали определение и са откроявали различните дефиниции за култура между народите. Днес културният обмен между народите все така силно и явно продължава да вълнува обществата.

Сред многобройните, над 200 дефиниции за култура и културен обмен, изпъкват като водещи три от тях.

Културата се оприличава като вид изтънчен вкус, в сферата на хуманитарните науки и изящни изкуства. Днес е позната и като висока култура.

Освен с тази своя слава културата между народите се слави и като цялостен модел на човешко познание, поведение и вярвания, а самият той от своя страна зависи от способността за подреденост и организация по време на мислене, както и социалното образование.

Международния обмен на култура дава възможност за споделяне на ценности, поведения, цели и практики. Той бива характеризиран като група или организация, обединяваща много хора.

Дори базирайки се на дефиницията, която поставя ЮНЕСКО за международната култура, то тя бива сбор от множество отличителни интелектуални, емоционални, духовни и материални качества на едно общество. Тя обхваща различни сектори, сред, които изкуство, литература, традиции, вярвания, начин на живот, ценностни системи, форми на съжителство.

За изучаване на културата в международен аспект днес служат различните обществени прояви, под формата на академични дисциплини. Към науките занимаващи се с изучаване на културата на даден народ са: културология, философия на културата, културната антропология, социология на културата. В различните страни наука за култура се смята културология, в други антропология, в трети културата е цяла система.

Като водеща в изследването на културата се явява културното изследване.

Културологията е нова област, представляваща съвкупност от закономерност и цялост. Към целите на културология се отнасят системния анализ и характеристика на бита на народите.

Културна антропология взема под внимание изучаване на човешките общества и техните култури. Към главните й цели е разясняване причините за съществуване на многообразие от култури сред различните народи и тяхното влиянието на в глобален икономически и политически процес над местните културни аспекти.