Културен обмен и мостове между различните народи

Сред множеството културни проекти, имат възможност да участват различни организации, които биват насърчавани от трансграничното сътрудничество с помощта на културни дейности и различни видове изкуства.

Направлението има за цел да помогне на различните организации, сред, които музеи, театри, центрове, университети, професионални асоциации, културни институти и публични органи, всички те участващи в програмата, с цел да си сътрудничат и взаимодействат, като едновременно разширяват културния и художествен обхват, задминавайки всякакви граници на различните народи.

Каква е целта на програмата?

Като главна цел, програмата има да помогне на общоевропейското гражданство като популяризира културното сътрудничество в страните в Европа. На база акцентиране над общи културни ценности, богато културно разнообразие и наследство на различните европейски народи.

Какви са основните приоритети?

Сред важните задачи са популяризиране на диалог между различните народни култури;

Разпространяване на свободно трансгранично движение за културни дейности;

Свобода за трансграничния обмен на култура, изкуства и художествени творби.

Кой има право да участва?

В проекта се предвижда да вземат участие страните от ЕС;

Страни участващи в асоциация за свободна търговия в Европа и икономическа зона в Европа;

Страни, които са кандидатки за членство и тези от Западни Балкани.

Финансиране на програмата за културна дейност, става в три направления:

Културни проекти;
Организации на културата;
Финансова подкрепа за събиране, анализиране на информация и нейното разпространение. Увеличаване силата на проекти за културното сътрудничество.