Автор: zwonulladm

Културен обмен и мостове между различните народи

Сред множеството културни проекти, имат възможност да участват различни организации, които биват насърчавани от трансграничното сътрудничество с помощта на културни дейности и различни видове изкуства. Направлението има за цел да помогне на различните организации, сред, които музеи, театри, центрове, университети, професионални асоциации, културни институти и публични органи, всички те участващи в програмата, с цел да

Continue Reading…

Културата от миналото до днес, в различните разбирания и възприятия

Какво представлява културата в двадесет и първи век и какво място й се отрежда на фона на цялата световна картина. По право наименованието Култура произхожда от латински и се дефинира като оценяване и разбирания за човешка дейност. Още в миналото велики знайни и незнайни личности са давали определение и са откроявали различните дефиниции за култура

Continue Reading…

Културен обмен

Тук ще се разгледат мостовете между културите и културните обмени. Интересни материали за връзката между народите.